dhcn
24-10-2016
Officiele brief bestuur
9 maart 2013
9 maart 2013, officiële brief van uw bestuur

Geachte leden,

Twee en een half jaar geleden is de DHCN ontstaan. Een moderne club met, gekeken naar de hondenwereld, vooruitstrevende gedachten. Wij willen vooral de belangen behartigen van mensen die de (oud)duitse Herder als huishond willen houden. Via het principe van "breed fokken", ondersteund door genetisch- en karakteronderzoek, willen we onze populatie zo gezond mogelijk krijgen. Dit inzicht wordt inmiddels gesteund door een uitgave van de Raad van Beheer.
Daarnaast is de instelling van de leden en lid-fokkers: elkaar helpen, ondersteunen, en het zoeken naar gezelligheid, ontmoeting en ontspanning. Met respect voor elkaars handelswijze, voor zover die binnen de kaders van de vereniging vallen. Als kleine vrijwilligersvereniging is het lastig alles goed te regelen. We zoeken met vergelijkbare verenigingen contact om en de lasten wat te verdelen, en samen op een hoger plan te kunnen acteren. De lezing samen met de RZWH (rasclub Zwitserse Herder) is daarvan een eerste voorbeeld geweest.
In de afgelopen twee en een half jaar zijn we gegroeid naar ongeveer 250 leden, een 30 tal fokkers, en evenveel reueigenaren.
Uiteindelijk is ons doel via een lidmaatschap van de Raad van Beheer mee te gaan praten over het oplossen van de misstanden die er in de hondenwereld zijn, en toekomstige nakomelingen vanuit onze populatie te legaliseren middels het openstellen van het stamboek.
Binnen het bestuur ontstond een discussie over de directe toelating tot de pupinfopagina van fokkers die nog niet geregistreerd waren bij de DHCN, en waarvan de teefjes nog niet voldeden aan de eisen (aankeuring, foto’s, show e.d.) van onze vereniging. De mening van de meerderheid van het bestuur was dat we hier niet op voorbaat mee in zouden moeten stemmen, en dat we dit wilden voorleggen aan het fokkersoverleg. Overigens het verplichte lopen van een show werd door het voltallige bestuur als minst belangrijk gezien.
Wel is afgesproken om fokkers, die binnen onze vereniging fokken volgens de werkwijze van de Raad van Beheer (en daar ook hun NHSB-stambomen betrekken) wel toe te laten op de pupinfo pagina’s van onze website.
Contacten leggen met nieuwe fokkers die onze uitgangpunten onderschrijven is op zich juist goed. We willen deze fokkers verder helpen om uiteindelijk tot succesvol fokker uit te groeien en te kunnen gaan voldoen aan de DHCN eisen, alvorens hem of haar en het teefje definitief toe te laten. Deze twee uitgangspunten zullen dan ook besproken worden op onze komende vergadering.

Daarnaast gingen ook persoonlijke zaken een rol spelen in de overwegingen. Er zijn door uw voorzitter de afgelopen maanden stappen ondernomen om de verschillende partijen met elkaar te laten praten om tot een oplossing te komen, helaas zonder succes.
Deze persoonlijke zaken hebben er toe geleid dat twee aspirant fokkers, en vier fokkers zich niet meer konden vinden in onze vereniging, en hebben met onmiddellijke ingang hun lidmaatschappen en hun werkzaamheden in de commissies beëindigd, en zoals inmiddels algemeen bekend een nieuwe vereniging opgericht.
Rob Hoekstra heeft zijn bestuursactiviteiten voor de DHCN beëindigd. Wij zijn Rob dank verschuldigd voor de tomeloze inzet die hij heeft gehad voor onze vereniging. In het verlengde van het vertrek van Rob heeft Ria Hoekstra de redactie gestaakt.
Ook Annemarie van Krimpen, Johan Schuurman, Johan Sluijer en Carin Peletier hebben zich uit hun activiteiten teruggetrokken. Deze worden zolang waargenomen door uw bestuur.
Gelukkig hebben enkele mensen zich al aangemeld om opengevallen plekken in te vullen.
Ook wil het bestuur om de werkdruk en de kwetsbaarheid van het bestuur te verminderen, na twee en een half jaar met drie personen te hebben gewerkt, zich uit gaan breiden tot vijf personen. Wij zoeken nog enkele personen om het bestuur en de commissies te versterken.
Heeft u belangstelling meldt u dan aan op ons secretariaat.
Ook dit wil het bestuur voorleggen op de komende ledenvergadering.
Het bestuur is niet gelukkig met de ontstane situatie, maar ziet geen andere weg dan deze als voldongen feit te moeten aanvaarden. We proberen hier een leermoment uit te halen voor de toekomst.
De DHCN gaat gewoon verder met haar activiteiten. De ontwikkeling van het fokbeleid gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde feiten, de verschillende overleggen, aankeuringen, wandelingen en show blijven bij voldoende deelname op de agenda staan.