dhcn
18-05-2017
Bestuur DHCN
Op deze pagina de achtergrond van uw vereniging, en de opbouw van het bestuur en commissies.
Uw DHCN

Introductie
De DHCN is ontstaan omdat gebleken is dat er voor fokkers en eigenaren van Oudduitse, en Langstokhaar Duitse Herders, binnen de bestaande verenigingen, geen ruimte was voor onze uitgangspunten. Wij hebben de basis gelegd voor een nieuwe manier van denken en werken, welke inmiddels door zusterverenigingen overgenomen gaat worden. Met name op het gebied van de fokkerij waren strenge eisen niet gewenst. Immers met het principe van "breed fokken" moeten zoveel mogelijk dieren uit de populatie deelnemen. Uiteraard geldt wel dat zij aan de gezondheidseisen moeten voldoen, en wordt er zeer nadrukkelijk gekeken naar genetische bouwstenen én karaktereigenschappen.

We ondersteunen onze fokkers met het principe van breed fokken als basis voor het fokbeleid voor gezonde honden. Nadrukkelijk kijken naar we ook naar het karakter bij de inventarisatie. Uitgangspunt is het fokken voor honden die geschikt zijn als huishond/familiehond. Onze fokkers onderschrijven deze uitgangspunten.

DHCN functioneert als ondersteunende adviserende vereniging: de verantwoordelijkheid bij het fokken ligt bij fokker zelf. Alleen zo kunnen de "sfeer" creeeren die nodig is voor openheid en onderlinge steun. Gezelligheid, openheid, en elkaar ondersteunen, in plaats van controle en wantrouwen typeren verder de DHCN.

Past onze werkwijze, en interesse gekregen? Vraag dan een lidmaatschap aan! Wij verwelkomen u graag.

Het bestuur.
Het bestuur van de DHCN bestaat momenteel uit vier personen (er is een vacature). Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en laat zich daarbij bijstaan door commissies en werkgroepen.
De ledenadminstratie wordt voor het bestuur door de ledenadministrateur uitgevoerd. Daarnaast zijn er: de Genetica- en Gedragcommissie, en de Redactiecommissie, de werkgroep Show, de werkgroep Wandelingen en het Afstamming secretariaat.

De algemene ledenvergadering (ALV) kan gezien worden als het parlement van de DHCN. Zij wordt tenminste een keer per jaar bijeengeroepen (verplicht: voor de jaarstukken), of zo veel vaker als noodzakelijk!

De ALV beschikt binnen de DHCN over alle bevoegdheden, voor zover ze niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.

Conctacten bij voorkeur via ons secretariaat!

functie naam foto contact
       
Voorzitter Peter van de Wiel peter (Voorzitter DHCN)
Secretaris Carina Plokhaar- van Vliet carina (Secretaris DHCN)
adviseur Ton Opdam ton  
Penningmeester Marcel Slooter marcel (Penningmeester DHCN)
 
ledenadministratie Lex van Eimeren lex (ledenadministratie)