dhcn
24-10-2016
Statuten DHCN

Lees onze statuten, vastgelegd bij de notaris in 2013

pdf bestand statuten pdf versie statuten

Statuten DHCN


VASTSTELLING STATUTEN
Duitse Herder Club Nederland


Heden, tien juli tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Mr. Colette Anne Marie Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk:
1. de heer Petrus Robertus Maria van de Wiel, wonende te 5143 HC Waalwijk, James Ensorstraat 3, geboren te Waalwijk op één maart negentienhonderd vijfenvijftig, zich legitimerende met een Nederlands paspoort nummer NWB1RR1C6, afgegeven te Waalwijk op twee november tweeduizend twaalf, gehuwd,
2. de heer Antonius Leonardus Opdam, wonende te 2245 AB Wassenaar, Rijksstraatweg 431, geboren te Noordwijkerhout op dertien juni negentienhonderd éénenvijftig, zich legitimerende met een Nederlands paspoort nummer NT48RF3P0, afgegeven te Wassenaar op vier mei tweeduizend negen, gehuwd,
te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de statutair te Waalwijk gevestigde vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid: Duitse Herder Club Nederland, kantoorhoudende te 5143 HC Waalwijk, James Ensorstraat 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 51085747 en gemelde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

INLEIDING
De vereniging is opgericht op vier oktober tweeduizend tien (4 oktober 2010). De statuten zijn nog niet opgenomen in een notariële akte. Bij besluit van de algemene vergadering van de vereniging van zestien oktober tweeduizend elf (16 oktober 2011) is besloten de statuten van de vereniging te doen opnemen in een notariële akte. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht.
De statuten luiden zoals hierna omschreven.

STATUTEN

Artikel 1. Naam, vestigingsplaats en duur
1. De vereniging draagt de naam: Duitse Herder Club Nederland. De vereniging kan de verkorte naam: DHCN voeren en wordt in deze statuten aangeduid als: "de vereniging" of "de vereniging DHCN".
2. Zij is gevestigd te Waalwijk.
3. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij is opgericht op vier oktober tweeduizend tien (4 oktober 2010).
4. Zij is (nog niet) als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen: "Raad van Beheer".

Artikel 2. Doel en middelen
1. Het doel van de vereniging is fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden nader tot elkaar te brengen, in stand te houden en het fokken van dit ras te bevorderen.
2. De vereniging tracht dit onder meer te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen;
b. het doen houden van lezingen, het geven van cursussen op kynologisch gebied en het entameren van deelname aan cursussen die het belang van de kynologie dienen;
c. het houden van clubmatches en het deelnemen aan tentoonstellingen te stimuleren;
d. haar leden en belangstellenden voor te lichten bij aankoop van alles wat de fokkerij van Duitse Herdershonden betreft;
e. het bevorderen van het inschrijven van zowel nesten als van enkele honden in de stamboekhouding van de vereniging;
f. behulpzaam te zijn bij de vorming en instandhouding van een keurmeestercorps;
g. zich te organiseren nationaal en internationaal met andere kynologische verenigingen, voor zover het ras betreffend en direct dan wel indirect voorzien van een erkenning van de F.C.I.;
h. het uitgeven van een clubblad of een periodiek en het onderhouden van een website;
i. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

Artikel 3. Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer
1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en de reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5. Leden
1. De leden van de vereniging hebben alle rechten en plichten die de wet en deze statuten aan leden toekennen onderscheidenlijk opleggen.
2. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 6.Gewone leden
1. De gewone leden van de vereniging worden onderscheiden in:
a. algemene leden en gezinsleden;
b. ereleden;
2. Algemene leden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten. Gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd of daarmee duurzaam samenleven en die als zodanig zijn toegelaten.
3. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en om die reden als zodanig zijn benoemd

Artikel 7. Ereleden
1. Ereleden worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van ten minste tien (10) stemgerechtigde leden benoemd met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Zij betalen geen contributie.
2. Indien een algemeen lid, gezinslid of jeugdlid tot erelid wordt benoemd, houdt hij met ingang van de dag volgende op de aanvaarding van zijn benoeming op algemeen lid, gezinslid of jeugdlid te zijn.

Artikel 8. Gezinsleden
Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het gezinslid-maatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.

Artikel 9. Jeugdleden
De vereniging kent geen jeugdleden.

Artikel 10. Toelating van leden
1. Het bestuur beslist over de toelating van leden nadat zij zich als zodanig schriftelijk hebben aangemeld.
2. Zij die door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na een januari tweeduizend (1 januari 2000) het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf is opgelegd, kunnen als lid worden geweigerd.
3. Het bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste twee (2) maanden aanhouden, indien de aanmelding voor het lidmaatschap minder dan twee (2) maanden vóór het houder van een Algemene Vergadering wordt ontvangen.
4. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat daartegen binnen een maand na ontvangst van het bericht van weigering beroep op de Algemene Vergadering open. De Algemene Vergadering kan ook uit eigen beweging alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 11. Aanvang van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de leden vangt aan met de dag volgende op hun toelating.
2. Het lidmaatschap van ereleden vangt aan met de dag volgende op de aanvaarding van hun benoeming.

Artikel 12. Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

Artikel 13. Opzegging door het lid
1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
2. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 30 lid 4, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het contributiejaar waarin de opzegging plaatsvindt.
3. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd uiterlijk één (1) maand voor het einde van enig contributiejaar is de contributie voor het volgend jaar te voldoen en wordt de opzegging beschouwd als voor het daarop volgend contributiejaar.

Artikel 14. Opzegging door de vereniging
1. Opzegging door de vereniging is slechts mogelijk indien:
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt;
b. aan het lid door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na een januari tweeduizend (1 januari 2000) het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd;
c. om een andere reden van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
2. De opzegging geschiedt door het bestuur.
3. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder a, wordt niet tot opzegging overgegaan dan nadat het lid schriftelijk op zijn verzuim is gewezen en hij gedurende een maand in de gelegenheid is gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
4. Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave van redenen van het besluit tot opzegging in kennis gesteld. Daarbij wordt mededeling gedaan van de op grond van het vijfde lid bestaande beroepsmogelijkheid.
5. Tegen het besluit tot opzegging staat binnen een maand na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling beroep op de Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst in de uitoefening van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en in de uitoefening van een eventueel door het lid beklede bestuursfunctie. Het geschorste lid heeft echter wel toegang tot de Algemene Vergadering waarin het beroep wordt behandeld, is bevoegd om bij de behandeling van het beroep aanwezig te zijn en daarover het woord te voeren, doch heeft geen stemrecht.
6. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 30 lid 4, met ingang van de dag volgende op het verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep wordt ingesteld, onmiddellijk na het besluit tot verwerping van het beroep indien het lid aanwezig is in de vergadering waarin dit besluit wordt genomen, en anders met ingang van de dag volgende op die, waarop een schriftelijke mededeling van het besluit tot verwerping van het beroep is ontvangen.
7. Een schorsing eindigt tegelijk met het lidmaatschap of, indien de Algemene Vergadering het beroep gegrond verklaart, tegelijk met het besluit van de Algemene Vergadering.

Artikel 15. Ontzetting
1. Ontzetting is slechts mogelijk indien
a. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging.
b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
c. het lid in strijd handelt met het ledenconvenant
2. De ontzetting geschiedt door het bestuur

Artikel 16. Overige sancties
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 kan een lid door het bestuur voor de duur van maximaal één (1) jaar worden geschorst, indien lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.
2. Artikel 14 lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17. Organen
De vereniging kent:
a. een bestuur;
b. een Algemene Vergadering;
c. een kascommissie;

Artikel 18. Samenstelling bestuur
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie (3) leden, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de algemene leden, de ereleden en de gezinsleden benoemd. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat de voorzitter buiten de leden kan worden benoemd.
2. Degene aan wie door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na een januari tweeduizend (1 januari 2000) het Tuchtcollege voor de Kynologie de straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd, is gedurende de duur van deze diskwalificatie niet tot lid van het bestuur benoembaar. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat leden, die door voorgenoemd college zijn veroordeeld waarbij een andere straf is opgelegd dan diskwalificatie van zijn persoon, niet benoembaar zijn tot lid van het bestuur. Daarbij dient te worden aangegeven in welke gevallen, in casu bij welke opgelegde straffen alsmede welke verjaringstermijnen daarop van toepassing zijn, betrokkenen niet als bestuurslid kunnen worden benoemd.
3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester kunnen als zodanig in functie worden benoemd.

Artikel 19. Voordrachten
1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één (1) of meer niet bindende voordrachten.
2. Iedere voordracht heeft op één (1) bepaalde vacature betrekking en vermeldt de naam van degene, door wiens aftreden de vacature wordt veroorzaakt. Iedere voordracht vermeldt voorts de naam van ten minste één (1) kandidaat.
3. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien (10) stemgerechtigde leden bevoegd.
4. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moet ten minste één (1) week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Is er voor een bepaalde vacature meer dan één voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering voor de vervulling van die vacature vrij in haar keus.

Artikel 20. Einde bestuurslidmaatschap
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door periodieke aftreding;
c. door bedanken;
d. door ontslag;
e. door oplegging van een straf door het Tuchtcollege voor de Kynologie.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt in het geval, bedoeld in het eerste lid onder b, aan het einde van de in artikel 21, eerste lid, bedoelde Algemene Vergadering. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder c, eindigt het bestuurslidmaatschap op het door het bedankende bestuurslid genoemde tijdstip. In alle overige gevallen eindigt het met onmiddellijke ingang.

Artikel 21. Periodieke aftreding
1. Iedere vier (4) jaar treden op de jaarlijkse Algemene Vergadering de bestuursleden af, waarbij onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee (2) opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen;
2. Aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd.

Artikel 22. Schorsing en ontslag
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.
2. Elk bestuurslid kan door het bestuur bij unanieme stemmen uitgesproken, worden geschorst door de overige bestuursleden. Een dergelijke schorsing dient op de eerstvolgende Algemene Vergadering door een ontslag te worden bekrachtigd.
3. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 23. Vervulling tussentijdse vacatures
1. Indien in het bestuur één vacature is ontstaan, blijft het bestuur bevoegd.
2. Het bestuur is verplicht, de vervulling van de open plaats of de open plaatsen voor de eerstvolgende Algemene Vergadering te agenderen. Zodra echter het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering ter voorziening in die vacatures te beleggen.

Artikel 24. Bestuursfuncties
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, voorziet in de vervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in geval van verhindering of ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden.
2. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar.
3. Op vervanging in geval van verhindering of ontstentenis is het bepaalde in het tweede lid niet van toepassing.


Artikel 25. Bestuurstaak en -bevoegdheden; verantwoordelijkheid van bestuurders
1. Behoudens de beperkingen van de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het richt zich daarbij naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de Algemene Vergadering in de begroting of op andere wijze worden gegeven.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaren van registergoederen.
3. Ieder lid van het bestuur is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee (2) of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Artikel 26. Besluitvorming bestuur
1. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende vergadering aan te houden.
2. Om te kunnen besluiten moet ten minste de helft van het aantal bestuursleden, eventuele vacatures niet meegerekend, aanwezig zijn, tenzij het zaken betreft die geen uitstel gedogen.
3. In afwijking van hetgeen de wet daarover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een genomen besluit niet beslissend.


Artikel 27. Mandatering en delegatie van bestuurstaken en -bevoegdheden
1. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden mandateren aan één (1) of meer van zijn leden. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen en aanwijzingen geven.
2. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden delegeren aan een door het bestuur ingestelde commissie. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen geven.
3. De richtlijnen en aanwijzingen mogen niet in strijd zijn met de wet, met deze statuten of
met een reglement als bedoeld in artikel 43
4. Bij mandatering aan één of meer bestuursleden wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uitgebracht van hetgeen is verricht.

Artikel 28. Vertegenwoordiging
1. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, komt toe aan:
a. het bestuur;
b. de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk handelend;
c. de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk handelend;
d. de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk handelend.
2. Bij verhindering of ontstentenis van een in het eerste lid genoemde functionaris kan deze ten behoeve van de daar bedoelde vertegenwoordiging niet vervangen worden door een op grond van artikel 24 aangewezen vervanger.

Artikel 29. Geldmiddelen
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. inschrijf- en entreegelden voor evenementen;
c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
d. overige baten.

Artikel 30. Contributie
1. De leden zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
2. Het bedrag van de contributie van de gezinsleden wordt bepaald op een gedeelte van de contributie van de gewone leden.
3. Eenmaal vastgestelde bedragen blijven van kracht totdat zij door de Algemene Vergadering worden gewijzigd. Een wijziging werkt ten hoogste terug tot de aanvang van het verenigingsjaar waarin zij wordt vastgesteld.
4. Het lidmaatschap van een lid loopt vanaf de eerste volle maand na aanmelding/in-schrijvingen geldt telkens voor één (1) jaar.
5. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, al dan niet voor een bepaalde termijn, gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van contributie verlenen.

Artikel 31. Begroting
1. Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarlijkse Algemene Vergadering.
2. De ontwerpbegroting wordt aan de stemgerechtigde leden ten minste drie (3) weken vóór de Algemene Vergadering toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van verplichtingen als daardoor de begrotingspost ten laste waarvan de betreffende uitgaven moeten worden gebracht, met meer dan tien procent (10%) zou worden overschreden of het totale financiële resultaat van het betreffende verenigingsjaar daardoor ongunstiger zou worden dan in de begroting werd voorzien.
4. Indien evenwel de begroting niet wordt vastgesteld vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar, dan is het bestuur gedurende iedere maand die geheel of gedeeltelijk aan die vaststelling voorafgaat, bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot ten hoogste een/twaalfde gedeelte van de betreffende post van de ontwerp-begroting.

Artikel 32. Jaarverslag
1. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag wordt uitgebracht op een zodanig tijdstip, dat het behandeld kan worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
2. Het jaarverslag wordt door alle leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
3. Artikel 33 tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 33. Boekhouding
1. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur bewaart de in het eerste lid bedoelde bescheiden gedurende tien (10) jaren.

Artikel 34. Rekening en verantwoording
1. Het bestuur maakt jaarlijks een balans en een staat van de baten en de lasten van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar op en legt deze met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over op een zodanig tijdstip, dat zij behandeld kunnen worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
2. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten door de Algemene Vergadering strekt het bestuur tot décharge voor al hetgeen daaruit blijkt.

Artikel 35. Kascommissie
1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van ten minste twee (2) leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk ten minste twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel van het bestuur uitmaken. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij zij reeds vier (4) jaar zitting hebben.
2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de Algemene Vergadering schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit.
3.` Het bestuur stelt de kascommissie in staat, haar onderzoek tijdig voor de jaarlijkse Algemene Vergadering te verrichten en is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. Indien het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
5. De leden van de kascommissie kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen, maar slechts tegelijk met de benoeming van andere leden.

Artikel 36. De Algemene Vergadering
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk vier (4) maanden na afloop van het voorafgaande verenigingsjaar, een Algemene Vergadering gehouden. In deze jaarlijkse Algemene Vergadering komen in ieder geval aan de orde:
a. het jaarverslag;
b. de balans en de staat van baten en lasten;
c. het verslag van de kascommissie;
d. de benoeming van een kascommissie voor het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten over het lopende verenigingsjaar;
e. de begroting, tenzij deze al is vastgesteld;
f. de voorziening in bestuursvacatures.
g. de door het bestuur opgestelde en gewijzigde reglementen
3. De algemene Vergadering kan de in het tweede lid genoemde termijn verlengen.
4. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk vindt of ten minste tien (10) stemgerechtigde leden dan wel, indien dat minder is, ten minste een/tiende deel der stemgerechtigde leden dat verzoeken. Bij het verzoek

Artikel 37. Bijeenroeping
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
2. De leden worden, behoudens in het geval bedoeld in het vierde lid, ten minste drie (3) weken tevoren opgeroepen door toezending van een agenda, die desgewenst in het clubblad kan worden opgenomen.
3. De agenda vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten.
4. Indien ingevolge artikel 36 lid 4 op verzoek van een aantal leden een Algemene Vergadering moet worden gehouden, is het bestuur verplicht die vergadering uit te schrijven binnen twee (2) weken na ontvangst van het verzoek en op een termijn van niet langer dan zes (6) weken na indiening van het verzoek. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, hetzij overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, hetzij door middel van een advertentie in ten minste één (1) in het werkgebied van de vereniging veel gelezen dagblad worden de te behandelen onderwerpen, die op de agenda moeten worden vermeld, duidelijk aangegeven.
5. Schriftelijke voorstellen aan de Algemene Vergadering van ten minste zoveel stemgerechtigde leden als in het vorige lid worden bedoeld, worden op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering vermeld indien zij ten minste acht (8) weken vóór die Algemene Vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met een preadvies van het bestuur ten minste drie (3) weken vóór de Algemene Vergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad.


Artikel 38. Toegang en stemrecht
1. Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 3, artikel 14 lid 5 en artikel 16, hebben toegang tot de Algemene Vergadering en stemrecht. Indien de voorzitter buiten de leden is benoemd, heeft deze wel toegang tot de Algemene Vergadering, maar geen stemrecht.
2. Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Een lid kan niet iemand anders machtigen, het stemrecht namens hem uit te oefenen.
4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen indienen, behoudens de beperkingen die bij huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.

Artikel 39. Voorzitterschap en notulering
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
2. Van het verhandelde in een Algemene Vergadering wordt door de secretaris of zijn plaatsvervanger beknopte notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan wijst de voorzitter een notulist aan.
3. Bij toepassing van artikel 36 vierde lid laatste volzin kunnen de verzoekers anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
4. De ontwerpnotulen worden, door publicatie in het clubblad of op andere wijze, ter kennis van de stemgerechtigde leden gebracht. Zij worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering, eventueel gewijzigd, vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De eventueel door de Algemene Vergadering aangebrachte wijzigingen worden tevens opgenomen in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.

Artikel 40. Besluitvorming
1. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, maar tellen wel mee voor het quorum.
3. Alle stemmingen over de aanwijzing of benoeming van personen geschieden schriftelijk Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ten minste vijf (5) stemgerechtigde leden dat vóór de stemming verlangen. Een schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes.
4. Indien niemand stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie genomen.
5. Indien mondelinge stemming moet plaatsvinden, dan kan de voorzitter besluiten tot stemming bij handopsteken, tenzij één der stemgerechtigde leden stemming bij hoofdelijke oproeping verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot stemming bij hoofdelijke oproeping besluiten, indien hij bij de stemming bij handopsteken de uitslag der stemming niet kan vaststellen.
6. Indien schriftelijke stemmingen over verschillende aanwijzingen, benoemingen of zaken moeten plaatsvinden, dan kunnen deze stemmingen gecombineerd worden mits de stembriefjes zodanig zijn ingericht, dat verwarring redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel moeten afzonderlijke stemmingen worden gehouden indien ten minste vijf (5) stemgerechtigde leden dat verlangen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de benoeming of aanwijzing van personen, dan is het voorstel verworpen.

Artikel 41. Stemmingen over personen
1. Indien bij een aanwijzing of benoeming van een persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan heeft een tweede stemming plaats, tenzij tussen twee (2) personen is gestemd.
2. Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan, vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken.
3. Bij de in het tweede lid bedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij die voorafgaande stemming de minste stemmen zijn uitgebracht. Zijn bij die stemming de minste stemmen op meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de volgende stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
4. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden is aangewezen of benoemd.

Artikel 42. Vaststelling besluitvorming
1. Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 43. Reglementen
1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met en niet mogen afwijken van de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of van deze statuten.
2. Indien de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland verlangen dat een huishoudelijk reglement of een ander reglement aan de goedkeuring van de Raad van Beheer wordt onderworpen, dan treedt het niet in werking alvorens die goedkeuring is verkregen. Hetzelfde geldt voor wijziging van dat reglement.
3. De Algemene Vergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, mits aan de in statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen voor de besluitvorming en de voorbereiding daarvan is voldaan. Ook de Algemene Vergadering kan echter geen besluiten nemen in strijd met een reglement.

Artikel 44. Aansprakelijkheid
De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.

Artikel 45. Statutenwijziging
1. Deze statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, slechts worden gewijzigd bij een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering.
2. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, wordt tenminste vijf (5) dagen voor de vergadering door hen die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. De leden worden van deze ter inzage legging op de hoogte gesteld.
3. Voorts wordt het voorstel tot statutenwijziging hetzij tegelijk met de in artikel 37 bedoelde agenda aan alle leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het verenigingsorgaan, hetzij toegezonden aan alle leden die daarom verzoeken. In het laatste geval worden de leden van de mogelijkheid daartoe in kennis gesteld.
4. Amendementen op het voorstel tot statutenwijziging moeten uiterlijk één (1) week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Indien het voorstel tot statutenwijziging aan alle leden is toegezonden, worden ook de ingediende amendementen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de indieningtermijn aan alle leden toegezonden. Indien het voorstel tot statutenwijziging alleen is toegezonden aan de leden die daarom hebben verzocht, dan worden ook de ingediende amendementen alleen aan deze leden toegezonden.
5. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is goedgekeurd en van de wijzigingen een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 46. Ontbinding
1. De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen zes (6) weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Het batig saldo na vereffening wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Ook kan de Algemene Vergadering een of meer anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.

Artikel 47. slotbepaling
In deze statuten wordt met schriftelijk bedoeld elk door gebruikmaking van reguliere post en/of langs veilig electronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

Artikel 48. Uitgestelde inwerkingtreding
De artikelen met betrekking tot de Raad van Beheer worden pas van kracht na erkenning van de vereniging door De Raad van Beheer.

SLOT AKTE
Waarvan akte is verleden te Noordwijk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. Zij zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.
Volgt ondertekening.