Fokken

*UNDER CONSTRUCTION*

Fokken, wat is er allemaal nodig.


Als een fokker zich aanmeldt om onder de vlag van de DHCN te willen gaan fokken krijgt deze via de fokcommissie de DHCN Kennelinformatie vragen toegestuurd. Dit betreft een document met vragen over de hoedanigheid van de kennel en de manier van fokken. De DHCN wil graag weten hoeveel honden er zijn, met hoeveel honden er gefokt gaat worden, of er al nestjes zijn geweest en op welke manier er gefokt wordt of gefokt zal gaan worden. De ingevulde antwoorden van de nieuwe fokker worden door de fokcommissie getoetst. Bij goedkeuring geeft de fokcommissie een DHCN Kennel Erkenning af. Hiermee wordt fokken via de DHCN een feit. De verkregen informatie van de fokker wordt tijdens nestcontroles getoetst via een opgegeven lid vanuit het bestuur. Deze nestcontrole vindt plaats tijdens het eerste nest van het fokteefje of bij een fokker die voor het eerst een nestje via de DHCN fokt. Niet bij de DHCN opgegeven nestjes krijgen geen nestcontrole en kunnen ook niet op de website vermeld worden.

DHCN Inventarisatie & DHCN Fokgeschiktheid Certificaat:
Diverse malen per jaar worden er herders geïnventariseerd voor een DHCN Fokgeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u op onze website bij inventarisatie. 
Als uw herder aan alle eisen heeft voldaan krijgt deze een DHCN Fokgeschiktheid Certificaat. 

Elders gekeurde honden. 
De reeds elders geïnventariseerde overgenomen herders krijgen geen aangepast DHCN Fokgeschiktheid-Certificaat. Zij kunnen gebruik maken van hun eerder afgegeven Fokgeschiktheidscertificaat welke bij andere vereniging is behaald. 
Indien zij wel een aangepast DHCN Fokcertificaat willen zijn hier kosten aan verbonden. De eigenaar kan om een overname van de inventarisatie vragen middels het formulier DHCN Aanvraag Fokgeschiktheid overname. De eerder afgegeven fokgeschiktheid wordt dan de fokcommissie getoetst. Bij twijfel wordt er een herkeuring aangeboden. Deze herkeuring zal bepalen of de eerder afgegeven Fokgeschiktheid (welke bij een andere vereniging is verricht) wordt overgenomen.

De volgende stukken / beoordelingen zijn noodzakelijk voor het afronden van het fokgeschiktheid certificaat:

  • DHCN Aanvraag tot inventarisatie Fokgeschiktheid volledig invullen.
  • Stamboom/afstammingsbewijs van uw hond.
  • Een voldoende beoordeling van exterieur en gedrag
  • Eén Uitslag show certificaat met de kwalificatie G, ZG of U op leeftijd van minimaal 12 maanden.
  • Officiële HD & ED uitslag welke beoordeeld is door de Raad van Beheer.procedure voor het aanvragen van een HD & ED uitslag. 
    ( Procedure Raad van Beheer beoordeling HD/ED foto’s 
    De procedure is recent (zomer 2016) gewijzigd: Ga naar de site van de Raad van Beheer, en maak een account aan. Kies een geaccrediteerde dierenarts(enpraktijk) laat de foto’s maken, en reken bij de dierenarts foto’s en beoordelingskosten (RvB) af. De beoordeling wordt naar het aangemaakte account gestuurd. Iedere maandag worden de foto’s beoordeeld, en verschijnt de uitslag op het account op maandagavond.) 

Een DHCN fokker fokt met zijn/haar herders uitsluitend voor de DHCN en niet voor andere rassenverenigingen, ook mogen er geen nesten via andere rasverenigingen of buiten de rasverenigingen om verkocht of afgegeven worden.

DHCN Dekreuen:
DHCN Dekreuen mogen wel bij meerdere verenigingen ingezet worden of als dekreu vermeld staan. De eigenaar dient echter wel elke dekking van de reu aan de DHCN te melden, ook als deze buiten de vereniging om een dekking heeft gedaan. Voor meer uitleg zie het formulier DHCN Dekaangifte teef/reu.

DHCN Voorgenomen Dekking of Fokadvies:
Minimaal 14 dagen voor de toekomstige dekking moet een DHCN fokker een voorgenomen dekking aan fokzaken melden. Fokzaken kan een positief of negatief advies voor deze toekomstige dekking geven.

 De keuze van de dekpartner blijft altijd de verantwoording van de fokker.

DHCN Dekaangifte reu en teef:
DHCH fokkers en eigenaren van DHCN dekreuen dienen een dekking van hun reu/teef binnen 21 dagen aan de fokcommissie te melden. Dit kan middels het formulier: DHCN Dekaangifte Reu/ Teef. Beide eigenaren dienen het formulier te ondertekenen.

De eigenaar van een DHCN dekreu dient ook dekkingen buiten onze vereniging om te melden. Dit kan middels het formulier: DHCN Dekaangifte reu. Zo heeft de fokcommissie inzage in het aantal dekkingen welke de reu verricht. De DHCN heeft als rasvereniging een controle functie op de combinaties van bloedlijnen en de nakomelingen die hier mogelijk uit voort vloeien. Dit vooruitlopend op de regelgeving, welke vanuit het ministerie van LNV, aan de Raad van Beheer is opgedragen. Doelstelling hierin is alle Nederlandse Fokkers/Kennels te registreren, ongeacht of er gefokt wordt voor een rasvereniging of individueel. Ook in het kader van breed fokken is het gewenst het aantal dekkingen van de diverse reuen te volgen.

Pas nadat de dekaangifte is ontvangen wordt de te verwachten nest vermelding bij de pupinfo op de DHCN website vermeld. Deze pagina wordt zeer goed bekeken en zal er toe bijdragen dat de fokker met zijn te verwachten nestje sneller gevonden wordt. Zonder dekaangifte kan de Pupinfo niet gevuld worden.

Fokkers die via de RvB fokken kunnen volstaan met het inzenden van een kopie van dekaangifte welke de Raad van Beheer eist.

DHCN Geboorte melding: 
Een gedekte teef kan vanaf ongeveer 25 à 27 dagen na dekking op drachtigheid gecontroleerd worden door de dierenarts. Dit kan via betasting of via een echo. Een echo geeft geen zekerheid over de hoeveel pups, maar zal wel kunnen aantonen dat de teef drachtig is.

Dan is het zaak de kraamkamer in orde te gaan maken. Indien nodig kan de fokcommissie advies geven. Handig naslagwerk hierbij is de Fokwijzer van Kynotrain.

Zodra de fokker weet dat de teef drachtig is dient de fokcommissie hiervan in kennis gesteld te worden. De Pupinfo van de DHCN website kan ook dan pas worden aangepast met de dracht. De fokcommissie heeft deze informatie ook nodig ter voorbereiding van de stambomen.

Binnen 8 dagen na de geboorte van de pups dient de fokker van de teef de DHCN Geboorte Melding naar de fokcommissie te sturen. Zodra de geboortemelding is ontvangen wordt de fokker hiervan in kennis gesteld, om goedkeuring van de te plaatsen info gevraagd en na akkoord aan de redactie doorgegeven voor aanpassing van de DHCN Pupinfo op de website. Tevens kan er dan een planning gemaakt worden voor de nestcontrole. Als de DHCN 80 dagen na dekking nog geen informatie hierover heeft ontvangen dan wordt de te verwachten nestvermelding van de website gehaald.

Voor de Geboortemelding geldt: Alle pups dienen op volgorde van geboorte gemeld te worden (ook overleden of doodgeboren pups in diezelfde volgorde)

Het is handig deze Geboortemelding op eigen PC op te slaan zodat hetzelfde document later, op tijdstip van enten en chippen door de DA, nogmaals aangevuld kan worden met de verdere gegevens zoals definitieve roepnaam, de chipcode, navelbreukjes en wel/niet ingedaalde testikels. De chip (barcode) dient daarbij op de aangegeven plaats van elke desbetreffende pup geplakt te worden. Tevens dient de DA daarbij het formulier ter controle te stempelen en te ondertekenen. Deze uitgeprinte en volledig ingevulde geboortemelding dan met handtekeningen naar de fokcommissie gestuurd. Deze gegevens zijn nodig om de DHCN stambomen van de pups te maken.

Fokkers die via de RvB fokken kunnen volstaan met het inzenden van een kopie van de geboorteaangifte welke de Raad van Beheer eist. Zij krijgen daarna via de RvB de ‘chippers’ aan huis.

De RvB chipper zal het nest ‘aftekenen’ en de DHCN ontvangt hier ook graag een kopie van. Als de pups worden geënt ontvangt de fokcommissie ook graag een afschrift met handtekening van de DA. Deze fokkers ontvangen via de RvB officiële FCI stambomen voor de pups.

Zodra de fokcommissie deze volledige geboortemelding met chipcodes en informatie (NAW gegevens) van de nieuwe eigenaren heeft ontvangen, krijgt de fokker een overzicht (inschrijving Stamboek) van alle info ter controle met DHCN factuur van de te verstrekken DHCN Stambomen. Na akkoord en betaling van het DHCN factuur worden de DHCN stambomen verder afgehandeld en samen met het DHCN Registratiebewijs per pup afgegeven op naam van de pup. De fokker dient dit Registratiebewijs met de verkoop van de pup mee te geven aan de nieuwe eigenaar. Dit DHCN Registratiebewijs dient daarna door de huidige eigenaar van de hond gebruikt te worden bij adreswijzigingen of herplaatsing van de hond.

DHCN Nestcontrole:
De DHCN Nestcontrole wordt ingepland nadat de fokcommissie een Geboorte melding heeft ontvangen. Deze nestcontrole wordt halverwege de nestperiode door een (aangewezen) lid van het bestuur uitgevoerd bij elk eerste nest van het DHCN fokteefje. De controleur en fokker ondertekenen samen het ingevulde en uitgewerkte formulier. Als de nestcontrole volledig is afgehandeld dan ontvangt de fokker hier later een kopie van.

Overlijden pups, fokteef of dekreu:
Als pups, fokteef of dekreu overlijden dient de fokcommissie hiervan op de hoogte gesteld worden. Hiermee wil de DHCN het fokmateriaal volgen, denk hierbij ook aan het tijdig signaleren van afwijkingen en of ziektes.

DHCN Stamboom / FCI Stamboom:
De fokker ontvangt de DHCN stamboom van zijn pups tussen de 8 à 12 weken na geboorte melding. De fokker kan de ontvangen stambomen zelf na eigen controle naar de desbetreffende eigenaren van de pups doorsturen.

RvB fokkers ontvangen uiteraard alleen de FCI stamboom via de RvB.

DHCN Dekreu:
Als de DHCN dekreu teruggetrokken wordt uit de fok (i.v.m. steriel zijn, castratie, ziektes, etc.) dient de dekreu eigenaar de fokcommissie hiervan op de hoogte te stellen. De Dekreu zal dan uit het fokprogramma gehaald worden.

DHCN Leden:
De fokker kan/mag de nieuwe pupeigenaren tegen een gereduceerd tarief voor het eerste jaar lid maken van de DHCN. In dit geval betaalt de fokker voor dit eerste jaar de DHCN contributie van de nieuwe eigenaar tegen lagere kosten. Zo wordt de nieuwe eigenaar op een leuke manier bij de Vereniging betrokken.

Wat betekent de DHCN voor de fokker?
Indien nodig kan de fokcommissie de fokker begeleiden met het zoeken naar een juiste dekpartner, de vooringenomen dekking, de dracht en alles omtrent de nest periode.

Zodra de vooringenomen dekking heeft plaats gevonden (de dekaangifte is ontvangen), wordt de combinatie met te verwachten nest via de fokcommissie aan de redactie doorgegeven voor melding op de website.

Dit kan pupkopers helpen tijdens hun zoektocht naar een (Oud)Duitse Herder pup.

Zodra de pups zijn geboren (en aan de fokcommissie zijn gemeld) wordt de website hierop aangepast. Ook zorgt de fokcommissie ervoor dat de geboren pups worden ingeschreven in het DHCN stamboek.

En voor elke geboren pup onder de vlag van de DHCN wordt er een DHCN stamboom gemaakt en afgegeven. (Uiteraard geldt dit niet voor de Fokkers die een FCI stamboom via de RvB krijgen)

DHCN Website & DHCN Fokker:
De website van de DHCN wordt indien nodig dagelijks bijgewerkt met informatie.

Fokkers worden met naam en toenaam op de fokkerspagina geplaatst met link naar hun eigen website. Zo maakt de DHCN reclame voor eigen DHCN fokkers.

Zodra er een dekmelding gemeld is (en beide fokdieren voldoen aan de DHCN Fokeisen) wordt de desbetreffende combinatie met link van de fokteef/dekreu gemeld bij de pupinfo. Bij dracht en geboorte wordt deze informatie z.s.m. aangepast. De fokker dient de de fokcommissie hiervan wel op de hoogte te houden. Geen melding is geen informatie op de DHCN website.

Van de DHCN fokker verwacht de DHCN een retour link op hun eigen website, met vermelding van collega DHCN fokkers.

Kosten verbonden aan het fokken via de DHCN staan vermeld op de website.
Formulieren voor aanvragen.

Dekreu regeling: gebruikte termen
Eerste keuze nest: dekreueigenaar krijgt eerste keus
Dekgeld: Direct betalen bij koppeling
Springgeld: Kleine aanbetaling bij koppeling, rest na dracht, en/of geboorte pups
Drachtgeld: Betaling bij dracht
Pupgeld: Afgesproken bedrag bij/na geboorte pups

Eerste keuze uit het nest
U spreekt af dat de dekreu eigenaar de eerste keuze krijgt uit het nest. Bespreek samen hoeveel tijd er is voordat deze keuze officieel wordt en dus vaststaat. Bepaal ook vooraf of er al of niet voorkeur is voor een reu of teef, en hoe te handelen als er geen keuze voorhanden is.

Dekgeld / Springgeld
U spreekt af, meteen na een dekking of koppeling, aan de dekreu eigenaar een afgesproken bedrag te betalen, contant of giraal.
Als de teef na dekgeld niet drachtig is, dan is een ongeschreven wet dat de teef later een herkansing/herdekking krijgt, leg dit wel van te voren vast.
Of men betaalt na koppeling een afgesproken bedrag aan de dekreu eigenaar maar de dekreu eigenaar verrekent dit bedrag later met het aantal gezond geboren pups.

Als voorbeeld: er wordt direct € 900,- betaald, na geboorte van 5 pups betaalt de dekreu eigenaar €400,- terug aan de fokker. (afspraak is hier €100,- per gezond geboren pup)

Nog een voorbeeld: men betaalt een aanbetaling (bijvoorbeeld €350,-) na koppeling, en vanaf 4de geboren pup €100,- per gezond geboren pup. Uiteraard zijn er meer varianten op dit thema mogelijk, vooral afhankelijk van de kosten die dekreueigenaar moet maken ten bate van de dekking.

Drachtgeld:
U spreekt af dat een afgesproken bedrag aan de dekreu eigenaar wordt betaald nadat de echo heeft uitgewezen dat er sprake is van dracht. Deze betaling gebeurt ongeveer 4 weken na de dekking, aangezien je dan pas zekerheid hebt van dracht. In dit geval kan men ook om een kleine aanbetaling vragen bij de koppeling, de rest volgt dan bij dracht.

Pupgeld:
Er wordt een afgesproken bedrag aan de dekreu eigenaar betaald per gezond geboren pup. Een voorbeeld is €100,- per gezond geboren pup. De meeste ODH’s krijgen grote nesten, krijgt de teef 10 gezonde pups dan betaalt de fokker €1000,- aan de dekreu eigenaar. Wordt er een kleiner nest geboren dan krijgt de dekreu eigenaar uiteraard ook minder. (De pupgeldregeling deelt het risico gelijkelijk over beide partijen)

Pupgeld:
Er wordt een afgesproken bedrag aan de dekreu eigenaar betaald per gezond geboren pup. Een voorbeeld is €100,- per gezond geboren pup. De meeste ODH’s krijgen grote nesten, krijgt de teef 10 gezonde pups dan betaalt de fokker €1000,- aan de dekreu eigenaar. Wordt er een kleiner nest geboren dan krijgt de dekreu eigenaar uiteraard ook minder. (De pupgeldregeling deelt het risico gelijkelijk over beide partijen)

Dekmeester: (hulp bij dekking via Dekmeester)
Kosten zijn ongeveer €100,- per combi (meestal hulp bij 2 dekkingen) Spreek vooraf af of kosten gedeeld kunnen worden als u gebruik maakt van een dekmeester.

Tot slot
Bovenstaande voorbeelden zijn richtlijnen uit de huidige praktijkervaringen van een aantal fokkers. Natuurlijk zijn er nog allerlei varianten te bedenken. Belangrijk is dat men zich er beiden goed in kan vinden. En voor alle opties geldt: om achteraf geen verwarring of teleurstelling te krijgen, wordt aangeraden een en ander vast te leggen in een dekovereenkomst. Zeker als men elkaar niet goed kent is dit aan te bevelen!