Lidmaatschap DHCN

De DHCN kent twee soorten leden: gewone leden en gezinsleden. U krijgt met het lidmaatschap toegang tot alle DHCN activiteiten (vaak tegen een gereduceerde prijs)

Gezinslid kunt u worden als u behoort tot een gezin waarvan iemand gewoon lid is. U verkrijgt daarmee dezelfde toegang tot alle DHCN activiteiten.

Het lidmaatschap van de Duitse Herder Club Nederland loopt, vanaf de eerste volle maand na aanmelding gedurende één vol jaar. Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met één jaar verlengd. Het lidmaatschap wordt officieel op het moment dat de betaling van de contributie door de vereniging is ontvangen.

De contributie bedraagt € 20,-, bij automatische incasso. Wilt u geen gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische incasso, dan bedraagt de contributie € 25,-. Contributie voor gezinsleden is € 2.50 per lid.

Indien u op het inschrijfformulier aangeeft van de automatische incasso mogelijkheid gebruik te willen maken dient u uw bank of gironummer in te vullen. Hiermee verleent u, na ondertekening, als lid van de Duitse Herder Club Nederland, tot wederopzegging, machtiging aan de penningmeester om van uw, op het formulier genoemde bankrekening het bedrag van de jaarlijkse contributie af te schrijven.

Wilt u geen gebruik maken van de automatische incasso, dan dient u € 25,- binnen twee maanden na aanmelding over te maken op bankrekeningnummer:

IBAN: NL22RABO0152696962
t.n.v. Duitse Herder Club Nederland te Hellevoetsluis
BIC: RABONL2U

Het lidmaatschap van de Duitse Herder Club Nederland is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

Download het DHCN Inschrijvingsformulier (MS Word bestand) en vul dit bij voorkeur digitaal in. Druk het ingevulde formulier af, ondertekenen en vervolgens opsturen per post. Na ondertekening inscannen en versturen per mail kan natuurlijk ook.