Privacy

Privacyverklaring 

Inleidende bepalingen
De Duitse Herder Club Nederland (nader te noemen DHCN) vindt het van belang dat u op de hoogte bent van de verwerking van uw persoonsgegevens door de DHCN. U wordt daarom aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De DHCN is statutair gevestigd aan de Jan van Kanrede 38, 2901 TB  te Capelle a/d IJssel en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51085747. De DHCN Nederland is te bereiken volgens de contactgegevens (onder DHCN-bestuur en contact) op haar website: www.dhcn.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de DHCN omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft de DHCN aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle leden en fokkers van de DHCN.

De verwerking van persoonsgegevens door de DHCN valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De DHCN behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29-06-2018.

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens

(I) Het verwerken is noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van het lidmaatschap of een van de diensten van de vereniging.

(II) U geeft toestemming voor het verzamelen van uw persoonsgegevens middels het invullen van het inschrijfformulier voor lidmaatschap van de DHCN.

Soorten persoonsgegevens en opslagtermijn
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt als u lid bent, of gebruik wilt maken van de diensten van de DHCN.Bij het inschrijfformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden.

Dit betreft:

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Datum inschrijving
  • IBAN (indien automatische incasso van toepassing is.)

De DHCN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na beëindiging van uw lidmaatschap niet langer dan twee jaar bewaard.

Doorgifte aan derden

De DHCN verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden  niet voor marketing doeleinden gedeeld.

Beveiliging
De DHCN  heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hierbij kunt u denken aan dat de gegevens versleuteld worden opgeslagen.

Uw privacy rechten 
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u de door u verstrekte gegevens wil inzien en/of wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@dhcn.nl.

Klachten
Mocht u een klacht willen indienen over de DHCN met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@dhcn.nl.

Ook kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).